تنظیم دادخواست

درباره تنظیم دادخواست

به موجب ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی شروع رسیدگی با تنظیم دادخواست است و دادخواست در معنای حقوقی خوددادخواهی کردن است و آغاز یک دعوای حقوقی از ناحیه خواهان به طرفیت خوانده و یا خواندگان است و طرح یک دادخواست با موضوع خواسته مشخص و معین البته به درست و قانونی از مهمترین بحش طرح یک دعواست بنابراین پیش نهاد می شود قبل از هر اقدام حقوقی با یک وکیل متخصص امر مشاوره نمایید 

دانلود فایل تنظیم دادخواست

به اشتراک گذاری: