تنظیم شکوائیه

درباره تنظیم شکوائیه

به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قانون گذار مستندا به بند الف ماده 64 قانون مذکور شکایت شاکی یا مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع به تعقیب متهم دانسته لذا نسبت به اهمیت طرح شکایت به گونه ای که منتهی به صدور قرار منع تعقیب به جهت جرم نبودن عمل ارتکابی نگردد مستلزم دانش حقوقی و فن دفاع می باشد و اکثرمراجعه کنندگان به جهت طرح شکایت به نحو غیر صحیح حقوق خود را زایل نموده اند بنابراین طرح شکایت کیفری و تشریح واقعه ارتکابی در عالم خارج توسط شخص ناقض حقوق اجتماعی و انسانی نیازمند به فن و استراتژی و یا مدیریت استراتژیک می باشد 

لذا پیش نهاد ما به شما عزیزان قبل از هر اقدامی مشاوره با متخصص امر می باشد  

دانلود فایل تنظیم شکوائیه

به اشتراک گذاری: