مقالات

اعتبار وصیت نامه دستی با شاهد

اعتبار وصیت نامه دستی با شاهد:

ابتدا در خصوص معنای وصیت نامه خواهیم گفت که در معنای لغوی، وصیت نامه به برگه ای گفته می شود که شخصی با اختیار و اراده  برای پس از مرگش در خصوص اموال به جا مانده و دیون و امور صغیر خود وصیت می کنداموال متوفی بعد از فوت می تواندطبق قانون بین وراث تقسیم شودو یا مطابق وصیت نامه نیز عمل گردد بنابراین به موجب وصیت نامه متوفی بخشی از اموال خود را به شخص دیگر وصیت می کند اما در خصوص ماهیت وصیت که قرارداداست یا خیراختلاف نظرشده است.

اعتبار وصیت نامه دستی در تقسیم ارث از نظر قانونی یااعتبار وصیت نامه دستی با شاهد:

یکی از چالش های موردبررسی در این مطلب موضوع اعتبار وصیت نامه دستی با شاهد است و آیا اعتباروصیت نامه دستی با شاهدمورد پذیرش محاکم است یاخیر در این مختصر توضیح خواهیم دادو درادامه از این مطلب نحوه اعتبار وصیت نامه دستی با شاهدرابرداشت خواهید کرد .

اعتباروصیت با شاهد دردادگاه

وصیتنامه مطابق قانون امور حسبی در 3 دسته عنوان گردیده :

 • رسمی
 • خود نوشت
 • سری

انواع وصیت نامه در قانون مدنی : 

در قانون مدنی دارای 2 نوع وصیت نامه عهدی و تمکلیکی می باشیم که در تعریف وصیت نامه تملیکی وصیت نسبت به اموال متوفی است که پس از مرگ انتقال می یابد  همانند ماشین و اموال غیر منقول مثل خانه که انتقال آن با تشریفات تنظیم سند رسمی است . 

در ادامه به تعریف وصیت نامه دراعتبار وصیت نامه دستی با شاهد میپردازیم :

انواع وصیت نامه به شرح زیر است

وصیت نامه رسمی : 

تنظیم وصیت نامه های رسمی در جهت اعتبار آن همانند رعایت شرایط اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی می باشد به همین جهت به آن وصیت نامه رسمی گفته می شود .

وصیت نامه سری : 

وصیت نامه های سری ممکن است به خط موصی یا به خط شخص دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضای موصی برسد و در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آیین نامه وزارت دادگستری معین شده است امانت گذارده می شود.

وصیت نامه دستی یاخود نوشت :

وصت نامه های خود نوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال باشد وذیل آن به امضای متوفی برسد در خصوص اعتبار وصیت خود نوشت، رعایت قانون در تنظیم وصیت نامه الزامی است و عدم رعایت آن موجبات طرح دعوای تنفیذ وصیت نامه در دادگاه خواهد بود و بدین خاطر است که وصیت خود نوشت همانند سند عادی می تواند با شاهد در دادگاه دارای اعتبار گردد .

اعتبار وصیت نامه دستی با شاهد:

قانون گذار ادله اثبات دعوا را در قانون احصا نموده و شهادت شهود یکی ازدلایلی است که شخص مدعی حق می تواند در دادگاه با تعرفه آن حقوق تضییع شده خود را اثبات نماید .بنابراین وصیت خودد نوشت در صورت اختلاف بین وراث می تواند منشا طرح دعوای حقوقی باشد که ورثه می توانند با معرفی شهودخود به دادگاه به آن اعتباردهندالبته لازم به توضیح است که علی الاصول وجودحداقل 2 شاهد مرد برای اثبات آن کافی است و یا 2 زن و یک مرد .

اعتبار وصیت نامه دستی در تقسیم ارث :

وصیت نامه در اصل به معنای سندی مشخص برای واگذار کردن اموال یا منافع حاصل از مال و دارایی پس از مرگ شخص به نفع دیگری است که در اسلام نیز به وصیت  تاکید شده است به گونه‌ای بیشتر علمای اسلام در موردوصیت احادیث زیادی از قرآن بازگو کرده‌اندکه اثبات می‌کند وصیت نامه ما بین مسلمانان امری پسندیده بوده است.

متوفی چه میزان از اموال خود را می تواند وصیت کند:

هر شخص می‌تواند فقط برای یک سوم اموال و دارایی‌های خود وصیت‌ کند.به همین دلیل در هنگام حیات هر شخصی تنظیم وصیت نسبت به یک سوم جایز است و برای دو سوم باقیمانده قانون و حکم دادگاه در خصوص آنها تصمیم خواهد گرفت که به وراث تحویل خواهد شد.

چه کسی می تواندوصیت نامه دست نویس تنظیم کند:

فردی که توانایی نوشتن وصیت نامه را داشته باشدباید از نظر قانون دارای سلامت عقل کامل باشدبه طوری که شخص مجنون نمی‌تواند وصیت‌نامه‌ بنویسد که نهایتان باطل خواهد بودهمچنین موصی از نظر قانون نباید دارای مانع قانونی برای وصیت باشد مثلاشخص مال باخته ویا ورشکسته نمی‌تواند وصیت‌نامه‌تنظیم کندچرا که دارای اهلیت تصرف در اموال خود نمی باشد بنابراین وصیت نامه دست نویس همانندوصیت نامه های دیگر برای پذیرش در محاکم بایددارای یکسری شرایط مخصوص باشد که در صورت نبودن هر کدوم از شرایط قانونی وصیت نامه فاقد اعتبار خواهد بود.

 

اعتبار وصیت نامه دست نویس با شاهددردادگاه:

از آنجایی که وصیت نامه دست نویس یک نوع سندعادی از نظرقانون شناخته می شودبه طورکلی می‌توان گفت تمامی افرادی که از آنهادر وصیت ، نام آنها برده شده می‌توانند سند را مورد انکار و تردید قرار دهند و از نظر ماده ۸۴۳ قانون مدنی وصیت نامه زمانی به صورت دست نویس معتبر خواهد بود، که در آن کمتر از ثلث اموال مورد وصیت قرار گرفته و اگر بیش از 1/3 ام وصیت شود تمامی وراث نسبت به وصیت نامه باید رضایت کافی داشته باشد.

 طبق مفاد ماده  ۲۷۸ قانون امور حسبی وصیت نامه دست نویس باید دارای شرایط زیر باشد:

تایید اعتبار وصیت نامه دست نویس این است که تمامی وصیت نامه به دست خط شخص متوفی باشد و اگر شخص بیسواد بوده وصیت نامه آن فاقد اعتبار است شرط دوم در تأییداعتبار وصیت نامه دست نویس ،وجود تاریخ دقیق بر روی ورقه وصیت نامه می باشد و به امضای متوفی برسدالبته لزوم امضا در تعریف ماده 1283 قانون مدنی نیامده است ولی ضرورت امضا به عنوان رکن اصلی سندازقوانین گوناگون برداشت میشودبنابراین وجود امضا به معنای تایید مندرجات سند است و سند فاقد امضا ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار را نخواهد داشت نهایتان درتایید اعتبار وصیت نامه زمانی که متوفی به مرگ طبیعی فوت کند یعنی اگر شخصی وصیت کندوسپس خود کشی نمایدبه هیچ عنوان وصیت نامه آن دارای اعتبار نبوده و از نظر قانون علی الاصول فاقد هرگونه ارزش قانونی است.

محرومیت از ارث در وصیت نامه :

در وصیت نامه متوفی نمی تواندبه هیچ عنوان وراث رااز ارث محروم کنددر این صورت از نظر قانون این وصیت نامه نسبت به اشخاصی که از ارث محروم شده اند اعتبار قانونی نخواهد داشت.

اعتباردووصیت نامه برای متوفی :

شخصی که پس از مرگ دارای 2 وصیت نامه به یک تاریخ باشدهردوی آن وصیت نامه ها فاقد اعتبار قانونی خواهند بود .

نکات مهم نوشتن وصیت نامه دست نویس:

در هنگام نوشتن وصیت نامه لازم است یک سری نکات مهم به طور کامل رعایت شود که هر کدام از نکات برای مکلفین زن و مردبه طور یکسان بوده وبه هیچ عنوان فرقی از نظر جنسیتی نخواهدداشت وبه شرح زیرمی‌باشد: 1) وصیت نامه باید از نظر عقلانی و قانونی مورد تایید باشد یعنی موضوع وصیت باطل نباشد و شخص مالک می تواند بر مال خود وصیت کند وبه دلیل این مالکیت است که می‌تواند برای مایملک خود تصمیم بگیرد ، مثلا اگر شخصی برای مدتی خانه‌ای را اجاره کرده باشد، پس از فوت نمی‌تواند آن خانه‌ اجاره ای را به عنوان مال خود وصیت کند.

وصیت نسبت به اموال آینده :

وصیت کردن نسبت به مالی که ثمره‌ای نداشته ودر آینده محصول خواهد داد ضحیح است به عنوان مثال اگر شما مالک درختی باشیدکه هنوز محصولی ندارد می توانید نسیت به میوه یا محصول آینده وصیت کنید بنابراین در وصیت موضوع وصیت باید قابلیت به وجود آمدن در آینده را داشته باشد.همانطور که در شرایط وصیت نامه دست نویس گفته شد هروارث نسبت به ارث خود توانایی اعتراض و عدم تایید وصیت نامه را خواهد داشت. این چنین وصیت‌نامه‌ای تا زمانی می تواند دارای اعتبار قانونی باشد که هیچ کدام از وراثه حتی یک نفر در روند نوشتن آن اعتراض نداشته باشد؛ همچنین هرکدام از شرایط گفته شده در بخش بالا از نظر قانون رعایت شده باشد،در این صورت  است که دارای اعتبار قانونی در روند تقسیم ارث خواهد بود.

پیشنهاد می شود در این خصوص محتوای ارث ، قانون ارث و نحوه ارث بردن زن از اموال غیر منقول مرد  را مطالعه کنید

با نظر به اهمیت وصیت نامه های دست نویس ترجیح  ما به توضیحی مختصر در خصوص این نوع وصیت بوده است و با نظر به سوالات شما عزیزان و جستجوی اعتبار وصیت نامه دستی با شاهددر گوگل لازم به نگارش این مختصر شدیم بنابراین می توانیددر خصوص انواع وصیت نامه های قانونی در صورت تمایل با وکلای ما در تماس باشید

پیشنهاد ما به شما مطالعه (دارایی و ارث ) است

مطالعه  شرایط قانونی خرید ملک ورثه ای  است

وکیل سیدخندان

7 پاسخ

 1. سلام
  مطلب بسیار آموزنده و خوبی بود. سوالی دارم. آیا اگر وصیتنامه دستنویس، حاشیه نویسی شده باشد و تاریخ حاشیه نویسی شده مخدوش باشد یعنی حاشیه دوتاریخ داشته باشد که یکی مربوط به زمانی است که متوفی درکما بوده و تاریخ دوم مربوط به یکسال بعد از فوت ااوست این وصیتنامه اعتبار دارد؟

  1. سلام و عرض ادب
   وصیت نامه دست نویس باید مطابق قانون دارای تاریخ و امضای متوفی باشد

  2. سلام و عرض ادب ممنون از حسن نظر شما
   وصیت نامه عادی یا دست نویس که به خط متوفی تنظیم می شود باید الزاما دارای تاریخ و به امضای متوفی باشد به قبل از فوت چرا که بعد از فوت چنین تاریخی پس از اثبات دارای اعتبار نیست . در سوال شما که عنوان کردید تاریخ مخدوش در حاشیه است و یک تاریخ برای بعد از فوت در این وصیت درج شده از نظر قانونی دارای ایراد اساسی است و دارای اعتبار نمی باشد اما هر شخصی می تواند در دادگاه دعوا مطرح کند و حق خود را با دلایل و مدارک و مستنداتی که در دست دارد اثبات کند که مطلق نمی توان به سوالات تا زمانی که در دادگاه موضوعی مطرح نشده پاسخ داد .

 2. با سلام و احترام
  اگر شاهدین وصیت نامه فوت کرده باشند وصیت نامه اعتبار قانونی دارد؟

  1. سلام و عرض ادب ؛
   اگر وصیت نامه دست نویس دارای شرایط شکلی قانونی باشد و وراث به صحت آن اقرار کنند بله دارای اعتبار قانونی است .
   در صورت فوت شهود نیز به همین منوال که شخصی که وصیت در ید اوست با طرح دادخواست تنفیذ وصیت طی پروسه قانونی رسیدگی در مرجع قضایی حکم به صحت آن داده خواهد شد

 3. سلام.اگر وصیت نامه بدون تاریخ و دست خط خود متوفی نباشد ولی چها ر تا شاهد امضا کرده باشن.قانونی است

  1. سلام و عرض ادب
   وصیت نامه خود نوشت یعنی تنظیم وصیت توسط خود متوفی باید دارای شرایط قانونی وصیت در قانون امور حسبی باشد و از نظر شکلی ایراد قانونی بر آن وارد نباشد
   در غیر این صورت همانند یک سند عادی است که باید اعتبار آن در دادگاه اثبات گردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چطور می تونیم به شما کمک کنیم؟

برای حل مشکلات حقوقی خودتان به ما اعتماد کنید و با ما تماس بگیرید.

آخرین مقالات